loading icon

PEC


El nostre Projecte Educatiu de Centre presenta l’eix vertebral ideològic i de funcionament del centre amb la incorporació de tots els projectes i plans d’actuació. Recollim algunes de les idees bàsiques:

ENSENYAMENT-APRENENTATGE:

Un equip docent professional i dedicat treballa dia a dia amb la intenció que les seves activitats d’ensenyament es tradueixin en resultats d’un aprenentatge real, significatiu i eficaç. És en aquest sentit que es duen a terme diferents estratègies que afavoreixin l’interès, l’autonomia i el desenvolupament acadèmic.

EDUCACIÓ EN VALORS:

Com a centre educatiu que forma part del creixement i evolució personal dels infants, creiem absolutament necessari fer un treball de valors que reforci l’educació familiar.

Valors com l’esforç personal, la responsabilitat, la companyonia, la bona convivència, el respecte … estaran present tant dins com fora de l’aula i es reforçaran individualment o grupalment de manera que es puguin assimilar i formin part de la seva vida de manera natural i habitual.

TRADICIÓ-INNOVACIÓ:

Ens caracteritzem per una metodologia que intenta aprofitar les millors facetes de l’escola tradicional juntament amb la incorporació mesurada i específica de les noves estratègies educatives, amb la intenció final que el nostre alumnat rebi una formació completa en tots els aspectes i esdevingui crític i autònom en un futur.

MULTILINGÜISME:

Des de fa uns anys i conscients de les necessitats lingüístiques actuals, la nostra escola aposta per la riquesa que aporta el multilingüisme com a forma de comunicació i participació en el món. Per aquest motiu, ampliem el coneixement curricular de la llengua catalana (vehicular en el centre), de la llengua castellana i de la llengua anglesa a través de les hores complementàries. Així, també oferim la llengua alemanya com a segona llengua estrangera a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.

SORTIDES I ACTIVITATS:

Creiem convenient fer sortides i activitats d’àmbit pedagògic que donin l’opció a l’alumnat de posar a la pràctica els coneixements i valors adquirits al llarg del curs i durant la seva escolarització.