Departament d'Orientació Psicopedagògica (DOP)

El Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) és un suport dins de la nostra escola que treballa molt a prop de l’alumnat, els docents i les famílies. Té un caràcter preventiu, institucional, holístic i comprensiu, generador de contextos col·laboratius i respectuosos per afermançar el creixement personal i acadèmic de tot l’alumnat.

L’objectiu principal és atendre el nostre alumnat fent valoracions, detectant i oferint una atenció individualitzada, treballant conjuntament amb les famílies, els docents i tot el personal no docent, en un context inclusiu i facilitador del desenvolupament integral de totes les persones de la nostra escola.

 • Funcions del DOP:
 • Demanar l’assessorament psicopedagògic de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Departament d’Ensenyament).
 • Detecció de dificultats d’aprenentatge i passació de tests per orientar professionalment als alumnes en acabar l’etapa de l’ESO. 
 • Donar suport individual i seguiment als alumnes que ho requereixin.
 • Col·laborar amb el professorat en les necessitats específiques de l’alumnat i establir plans d’actuació.
 • Col·laborar amb l’equip docent en la millora del procés d’aprenentatge i en l’assoliment de les competències bàsiques dels alumnes.
 • Donar una atenció personal a l’alumnat de nova incorporació per ajudar a la seva adaptació al centre.
 • Orientar a les famílies sobre diferents necessitats que van apareixent en la criança dels seus fills/es.
 • Orientar l’elaboració dels PI – PSI curriculars i metodològics per part dels tutors i tutores.
 • Fer possible la col·laboració amb els professionals externs que donen servei al nostre alumnat (psicòlegs, psiquiatres, logopedes, hospitals de dia, treballadors socials, CDIAP, CSMIJ, ONCE, CREDA… ).

 

 • Persones de referència:
 1. José Muñoz Moya.

Psicopedagoga, Mestra d’educació especial i primària, Cap d’estudis de primària.

María Carmen Muñoz Moya
Logopeda. Núm. Col: 08/3937.