Documentació de centre

PEC

Des de LICEO EGARA, plantegem el Projecte Educatiu del nostre centre com el full de ruta a seguir. El PEC defineix la identitat del centre; expressa la seva estructura organitzativa, funcional i pedagògica; formula els objectius de futur i determina els mitjans i les opcions metodològiques per aconseguir-los. Alhora, és l’instrument màxim d’autonomia del centre.

En les planes que conformen aquest document tenim l’objectiu de:

  • Configurar l’estil i els trets identitaris del centre.
  • Concretar els objectius a assolir i els principis i valors en què pretenem educar els nostres alumnes.
  • Establir un vincle amb la nostra comunitat educativa i transmetre-li tota la informació continguda en aquest Projecte.

Criteris d'avaluació

Pla lingüístic

NOFC

Pla de Convivència

En fase de creació.