Educació Primària

El marc educatiu de l’Educació Primària té com a eix central l’assoliment de les competències bàsiques. Ser competent vol dir tenir la capacitat d’utilitzar amb efectivitat els coneixements, les habilitats i les actituds en contextos diferents.


Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a tots els infants una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats relacionades amb els diferents àmbits o dimensions de la persona, tant pel que fa a la formació acadèmica com personal.

Educacio primària Terrassa

A l’etapa de primària es mantenen els eixos bàsics del projecte del centre. S’intensifica l’aprenentatge de les llengües estrangeres. L’anglès, com a primera llengua estrangera, es treballa un mínim de cinc hores setmanals. S’organitza l’horari combinant tres hores de classes d’anglès a partir de cicle mitjà (una d’elles en grup reduït) i altres activitats, d’àrees no lingüístiques, en les quals s’utilitza la llengua anglesa com a mitjà de comunicació entre els mestres i l’alumnat i entre el propi alumnat.


Potenciem l’aprenentatge cooperatiu i els projectes treballant diferents àrees curriculars i activitats complementàries amb aquesta metodologia.

El desenvolupament de la competència digital del nostre alumnat es treballa molt significativament en aquesta etapa, a través de pantalles digitals tàctils, ordinadors, connexió a internet, etc.) tant a les aules com a l’aula específica.


Considerem que la dimensió personal és fonamental en el procés educatiu i, és per això, que el treball en educació emocional té continuïtat en tots els nivells de l’etapa.


Desenvolupem un projecte multilingüe. L’anglès, com a primera llengua estrangera, és especialment important dins el nostre projecte.
Dins de la nostra concepció d’educació, la part acadèmica es complementa amb la formació de la persona, portant a terme diferents projectes al llarg de l’etapa des de l’àmbit emocional.

Col·l3gi concertat Liceo Egara